Regulamin i polityka prywatności

 

Postanowienia ogólne.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep wielkiformat.biz prowadzonym przez firmę DRUKARNIA PEPE reprezentowaną przez Tomasza Petryckiego - właściciela.
Dane firmy:
DRUKARNIA PEPE Tomasz Petrycki
NIP 739 050 67 21
REGON 004448275
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
Adres siedziby: Raba Niżna 238, 34-730 Mszana Dolna
Adres drukarni: ul. Sądecka 24, 34-700 Rabka-Zdrój.

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż usług w dziedzinie druku wielkoformatowego za pośrednictwem sieci Internet – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.pepe.pl

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą DRUKARNIA PEPE, zwanym dalej Sprzedającym.

 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym pepe.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 5. Kontakt telefoniczny (tel. 575 14 97 14, 509 501 706) oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres tomasz@pepe.pl ze sklepem jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako wypełnienie formularza zamówienia rzeczywistymi danymi osoby zamawiającej i potwierdzenie złożenia zamówienia. Do zamówienia konieczne jest załączenie przez kupującego plików graficznych gotowych do druku i przygotowanych według instrukcji sprzedającego. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 2. Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych. W przypadku składania zamówienia przez osoby niepełnoletnie, wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 3. Ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 4. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

 5. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z błędnego podania danych.

 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub wydłużenia realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji/składania zamówienia, będą niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

 7. Dane osobowe Kupującego nie są udostępniane innym podmiotom do żadnych celów, za wyjątkiem działań niezbędnych do bezpośredniej realizacji zamówienia, w tym np. wysłania przesyłki.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania przesyłki w terminie uzgodnionym z Kupującym podczas procesu realizacji zamówienia. Data wysyłki/odbioru musi być potwierdzona przez Sprzedającego.

 9. Płatności dokonać można w poprzez:

 • Osobiście przy odbiorze przesyłki (za pobraniem lub w drukarni).

 • Za pomocą płatności elektronicznych: płatności Przelewy24

 1. Wybór sposobu wysyłki lub odbioru oraz płatności dokonuje przy składaniu zamówienia Kupujący.
  Terminy realizacji zamówień różnią się w zależności od wielkości zamówienia. Minimalny czas oczekiwania na wysyłkę to 1 dzień roboczy. Maksymalny czas oczekiwania wynosi 15 dni roboczych.

   

Zwroty i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko po sporządzeniu stosownego protokołu dotyczącego szkód, podpisanego przez kuriera oraz odbiorcę przesyłki.

 2. W chwili odbioru przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (uszkodzenia, kompletność zamówienia). W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym dostawcę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

 3. Ze względu na to, że produkty zamawiane w sklepie pepe.pl są produktami unikalnymi, za każdym razem wykonywanymi na zlecenie Kupującego i na bazie dostarczonych plików, nie ma zastosowania przepis o zwrocie towaru w ciągu 14 dni przez Kupującego. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie produktu na adres Sprzedającego z załączonym opisem powodu reklamacji kserokopią rachunku towaru (faktura VAT).

 5. Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia żądania wymiany produktu na nowy zawsze, gdy stwierdzi niezgodność produktu z umową. Sprzedający w terminie 7 dni ma obowiązek ustosunkować się do żądania Kupującego.

 6. Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługują uprawnienia dotyczące rękojmii.

 7. Reklamacja produktów ze sklepu obejmuje między innymi takie wady jak:
  - niezgodność wymiarów
  - niezgodność kolorystyczna
  - niezgodność materiału
  - niezgodność ilości

 8. Mimo dołożenia wszelkich starań, sprzedający nie gwarantuje, że publikowane informacje o produkcie nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Polityka ochrony prywatności.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest DRUKARNIA PEPE Tomasz Petrycki,

 2. 34-730 Raba Niżna 238, NIP 739 050 67 21. Nr telefonu 509 501 706, email tomasz@pepe.pl

 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres, adres wysyłki, nr telefonu, adres email.

 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w czasie jego realizacji oraz w czasie tworzenia dokumentów sprzedaży.

 5. Dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Kupującego ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe.

 6. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zrealizowanie transakcji.

 7. Klient ma prawo do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych oraz składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.

 8. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia

 9. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z ustawą, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Sprzedającego do celów realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu, edycji oraz usunięcia danych osobowych użytych przy realizacji zamówienia.

 10. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

 11. Sprzedający nie sprzedaje, nie wypożycza, nie dzierżawi, ani nie przekazuje nieodpłatnie, danych osobowych Kupujących stronom trzecim.

 12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
   

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych zmian cen asortymentu (nie dotyczy przedmiotów zakupionych przed zmianami)

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do usuwania towarów z oferty, bez wcześniejszego powiadamiania o tym.

 3. Kupujący zawsze informowany jest o zmianach w regulaminie (formę informacyjną ustala Sprzedający). Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Kupujący ma prawo zaakceptować lub odrzucić postanowienia regulaminu. Brak akceptacji uniemożliwia dokonanie zakupu.

 4. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, możliwe są do rozstrzygana na drodze mediacji.

 6. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2021 roku i obowiązują do odwołania.

 

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi, lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres: drukarnia@pepe.pl

 

strona główna  |  regulamin

REGULAMIN

ikona facebook

+48 575 14 97 14

+48 509 501 706,

email: drukarnia@pepe.pl


34-700 Rabka-Zdrój, 

ul. Sądecka 24NIP 739 050 67 21 

REGON 004448275

34-730 Mszana Dolna, 
Raba Niżna 238

KONTAKT:

DRUKARNIA I BIURO:

DRUKARNIA PEPE Tomasz Petrycki

Logo Drukarnia PEPE
Strony internetowe

Realizacja 

© Copyright 2024  |  All Rights Reserved  |  Regulamin i Polityka Prywatności

tło stopki
Kontakt